You are currently viewing Garadi – Trailer | Soorya | Yogaraj Bhat

Garadi – Trailer | Soorya | Yogaraj Bhat

Share This Post/Teaser/Trailer

Here is the official trailer of “Garadi” starring Soorya, Kourava Bc Patil, Sonal Monteiro. Directed by Yogaraj Bhat. Music composed by V Harikrishna.

Movie Credits:-
CAST: Soorya, Kourava Bc Patil, Sonal Monteiro, Challenging Star Darshan, Dharmanna Kadur, Ravishankar, Sujay Belur, Pruthvi Shamanur, Raghu Hondadakeri, Cheluvaraj, Bala Rajwadi, Tejaswini Prakash, Nayana Sharath